Pravila o zaštiti privatnosti

Pravila o zaštiti privatnosti

Politika privatnosti

Agencija za privremeno zapošljavanje i posredovanje u zapošljavanju Cooperante j.d.o.o.,
Split, Put Firula 53, OIB: 00211643371 (u daljnjem tekstu: Cooperante.hr) koja je upisana u
evidenciji Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH br.175/17 i 24/17 , poštuje Vašu
privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih
podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti, te odredbama važećih propisa
primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka koji je stupio na snagu 25.05.2018.(NN
42/18) osigurava se provedba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.
travnja 2016.g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom
kretanju takvih podataka. Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (“GDPR”) odnosno Uredba
EU-a br. 2016/679 novi je zakonodavni akt koji zamjenjuje Uredbu o zaštiti osobnih podataka
(Direktiva 95/46/EZ).
Cooperante.hr je voditelj obrade Vaših osobnih podataka.

Privola korisnika

Cooperante.hr prikuplja osobne podatke korisnika koje oni dobrovoljno daju. Smatra se da je
prihvaćanjem Uvjeta korištenja Cooperante.hr-a, a čiji sastavni dio čini i ova Izjava o
privatnosti i zaštiti podataka, korisnik kao svoju privolu i izričito očitovao svoju volju kojom
izražava svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u svrhe korištenja usluga
koje nudi Cooperante.hr. Korisnik u svako doba može povući svoju privolu pisanom
obavijesti.

Obrada podataka

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i
obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se
može utvrditi, izravno ili neizravno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice
prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
Cooperante.hr prikuplja sve osobne podatke koji se prikupe kada korisnici koriste usluge

ponuđene od Cooperante.hr-a (Internet stranica) i komuniciraju s Cooperante.hr-om.
Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje korisnici
koriste ponuđene usluge i njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla
takva svrha.
Navedeno uključuje:
Podatke koje korisnici unesu putem online formulara ili koje oni unesu na drugi način dok
koriste usluge Cooperante.hr-a (primjerice, elektroničkom poštom ili telefonom) uključujući i
osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, datum rođenja, spol, itd.),
korisnički podaci koji su poslani ili automatski generirani (primjerice, datum i vrijeme
korištenja usluge, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, itd.),
osobni podaci koje generira Cooperante.hr ili treće osobe (primjerice šifre),
korespondencija i druga komunikacija s korisnicima.

Svrha obrade podataka

Cooperante.hr može koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koji se za njega prikupe u
sljedeće svrhe:

 Pribavljanje usluga koje nudi Cooperante.hr,
 Pripreme raznih vrsta statistika koji se odnose na usluge koje Cooperante.hr nudi,
 Interni trening i kontrola kvalitete,
 Održavanja i razvoja odnosa s klijentima,
 Prevencije, otkrivanja i sprečavanja bilo kakve zlouporabe,
 Odgovaranje na opravdane službene upite ili upite u svezi pravnih sporova koje se
tiču Cooperante.hr

Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne u
sklopu prikupljanja odgovarajućih podataka.
Uz dolje navedene iznimke, Cooperante.hr načelno ne prosljeđuje nikakve osobne podatke
trećim osobama:
Cooperante.hr može pozvati treće osobe da obrade osobne podatke u ime i isključivo u
svrhu poslovanja Cooperante.hr (npr. Institucije za istraživanje tržišta). Cooperante.hr će
primijeniti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da takva treća osoba obrađuje podatke
isključivo na način na koji je Cooperante.hr ovlašten da ih obrađuje;
Cooperante.hr može iznositi osobne podatke trećim osobama ako njegov korisnik tako
zatraži (registracijom, zahtjevom za ponudom, itd.), ako je to inače potrebno da bi se pružila

usluga zahtijevana od korisnika ili ako je Cooperante.hr izričito obavijestio korisnika o
činjenici da će se njegovi/njezini podaci iznijeti. U iznimnim slučajevima (npr. zlouporaba),
podaci korisnika mogu se iznijeti i trećim osobama za druge svrhe navedene u ovoj Izjavi o
privatnosti podataka ili radi svrhe predviđene zakonom. Cooperante.hr ne može kontrolirati,
garantirati ili jamčiti da se treće osobe pridržavaju pravila o zaštiti podataka koja se
primjenjuju na Cooperante.hr; oni obrađuju podatke u svoje svrhe, moguće i u inozemstvu
gdje se primjenjuju drukčiji propisi. Cooperante.hr može iznositi osobne podatke trećim
osobama ako je tako predviđeno temeljem zakona.

Čuvanje podataka

Cooperante.hr će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječili
neovlaštenu ili na drugi način nezajamčenu obradu podataka. Takve mjere podvrgnute su
redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se također primjenjuje i na treće osobe
zadužene za vođenje sustava.
Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za
izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu
predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo
onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za
marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite
brisanje, isti će biti odmah obrisani.
Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na
siguran način.Korisnik ima pravo u svako doba odustati od privole dane za obradu osobnih
podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi
podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na
koju se odnose. Korisnik također ima pravo zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka
koje je dao na obradu. Odustanak od privole ili zahtjev za ispravkom ili izmjenom osobnih
podataka dostavlja se pisano putem elektroničke pošte na: cooperante.agencija@gmail.com
ili na poštansku adresu: Put Firula 53, 21 000 Split
Cooperante.hr rado će primiti Vaše komentare i sugestije u vezi s ovom Izjavom o privatnosti
podataka, kao i sva Vaša pitanja i primjedbe.

September 6, 2019